Tag Archives: Invasive species

Om Spiselige Norske Fremmede Arter / About edible Norwegian alien species

English at the bottom!

I forbindelse med et lunsjforedrag hos Artsdatabanken i Trondheim 21. august 2017 fikk jeg en liste over alle 71 planter i Svart høy risiko (SE) kategori samt 63 i Høy risiko (HI) kategori. Jeg har gjennomgått samtlige arter og vurdert spiselighet utfra informasjon i to verdensomspennende databaser over verdens spiselige planter: Plants for a Future (www.pfaf.org) og boken Cornucopia II av Stephen Facciola. I tillegg har jeg sjekket den etnobotaniske litteraturen ved hjelp av Google Scholar og brukt min egen erfaring. Det er klart utifra «If you can’t beat it, eat it» mantraen at en måte å begrense en fremmed art er å spise den gjentatte ganger og det kan gi inntekter heller enn penger i kassen til Monsanto: flere av plantene er såpass gode at gourmetrestaurantene ville betalt gode penger for dem!  I sommer fikk jeg et besøk fra en dame fra Hawaii som hadde laget en app som hjalp folk å finne svartelistete spiselige planter! Dette kunne også være aktuelt i Norge!

Et interessant funn som foreløpig ikke er analysert nærmere er at andelen fremmede arter i Norge som er brukt til mat et eller annet sted i verden er langt høyere enn for alle planter registrert i Norge, publisert igår (som er litt over 40%; se http://www.edimentals.com/blog/?p=21004 ). Hele 72% av den Svart Høy Risiko kategorien er “spiselige” planter, mens 63% av de Høy risiko arter er spiselig!

Takk til Landbruksdirektoratet som har støttet dette arbeidet gjennom prosjektet «Kartlegging – innsamling- dokumentasjon og vurdering av genetisk mangfold av spiselige planter i Norge»

Denne uken har jeg publisert 4 artikler om Norske nytteplanter samt informasjon om en gjennomgang av alle karplanter registrert i Norge, dette i sammenheng med avslutning av et 3-årig prosjekt for Landbruksdirektoratet (Tilskudd til genressurstiltak, husdyr, planter og skogstrær):
Om Scorzonera: en hardfør helårs grønnsak: http://www.edimentals.com/blog/?p=21020

The perennial Rampions: shade tolerant edientomentals: http://www.edimentals.com/blog/?p=21018

Stolt Henrik: Blad og brokkoli grønnsak, flerårig kornplante og godteri i en og samme plante: http://www.edimentals.com/blog/?p=21016

Om Norrlandsløk / Norrland Onion: http://www.edimentals.com/blog/?p=21014

Mot en Norsk Spiselig Flora / Towards a Norwegian Edibles Flora: http://www.edimentals.com/blog/?p=21004

English: In connection with a lunch lecture I gave at the Norwegian Biodiversity Information Centre in Trondheim on August 21, 2017, I received a list of all 134 plants in the high priority / high risk (SE) categories SE and HI. I have reviewed all species and considered edibility based on information in two worldwide databases of the world’s edible plants: Plants for a Future (www.pfaf.org) and the book Cornucopia II by Stephen Facciola. In addition, I have checked the ethnobotanical literature using Google Scholar and have also tapped into my own experience! It is clear from the “If you can’t beat it, eat it” mantra that a way to limit a foreign species is to eat it repeatedly and it can yield income rather than money in the coffers of Monsanto: several of the plants are so good that gourmet restaurants would pay good money for them! This summer I received a visit from a woman from Hawaii who had created an app that helped people find black-listed edible plants! This could also be relevant in Norway!

An interesting finding that has not yet been analysed in detail is that the proportion of alien species in Norway used for food somewhere in the world is far higher than for all plants registered in Norway, published yesterday (which is slightly over 40%; see http://www.edimentals.com/blog/? p = 21004). As many as 72% of the highest risk SE category are “edible” plants, while 63% of the HI category are edible!

This week I have published 4 articles on Norwegian useful plants and information on a review of all vascular plants registered in Norway, this in connection with the conclusion of a 3-year project for the Norwegian Agricultural Agency program which translates as “Grants for genetic resource work within livestock, plants and forest trees). English summaries are given on each of the pages below:

Om Scorzonera: en hardfør helårs grønnsak: http://www.edimentals.com/blog/?p=21020  (Norwegian)

The perennial Rampions: shade tolerant edientomentals: http://www.edimentals.com/blog/?p=21018 (English)

Stolt Henrik: Blad og brokkoli grønnsak, flerårig kornplante og godteri i en og samme plante: http://www.edimentals.com/blog/?p=21016 (Norwegian)

Om Norrlandsløk / Norrland Onion: http://www.edimentals.com/blog/?p=21014  (Norwegian)

Mot en Norsk Spiselig Flora / Towards a Norwegian Edibles Flora: http://www.edimentals.com/blog/?p=21004 (Norwegian)